Zavřít

Jaroslav Anýž, IČO: 68364431, DIČ: CZ6612270126 se sídlem U Statku 66, Praha 10, 109 00, evidující úřad 310026 - Úřad městské části Praha 15, jakožto podnikající fyzická osoba (dále jen „Jaroslav Anýž“ či „Dodavatel“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě na portálu www.kavagastro.cz (dále jen „VOP“ či „tyto VOP“, resp. „Portál”).

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží od Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.kavagastro.cz a nebo případně i prostřednictvím jiné internetové adresy a nebo jiné mobilní aplikace hodlá zakoupit u Dodavatele zboží (dále společně jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – právnickou osobou či fyzickou osobou v postavení podnikatele i spotřebitele (dále jen „Zákazník“).

Pokud Dodavatel nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky takovéto akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevymahatelné, užije se ustanovení těchto VOP namísto ustanovení podmínek z takové akce. Akce může být omezena časově nebo množstvím Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Dodavatel je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

Dodavatel může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění VOP. Dodavatel informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu www.kavagastro.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Dodavatel je oprávněn prodej Zboží na Portálu www.kavagastro.cz kdykoli ukončit.

Právní vztahy Dodavatele a Zákazníka jakožto kupujícího se řídí ustanoveními Smlouvy, těchto VOP, dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ či „občanský zákoník“) a v případě, že je kupující spotřebitelem, rovněž i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP Dodavatele, s reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí a přijímá je.

II. Uzavření Smlouvy

Dodavatel na Portálu nabízí ke koupi Zboží (včetně uvedení jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v korunách českých.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Smlouva na Zboží nabízené na internetovém obchodě www.kavagastro.cz  vzniká v okamžiku, kdy Dodavatel potvrdí Zákazníkovi jakožto kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání Zboží; za toto potvrzení se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku Zákazníka jakožto kupujícího. V případě, že Dodavatel nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom Zákazníka s tím, že navrhne pozdější termín dodání Zboží, případně alternativu Zboží. Kupní Smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany Zákazníka jakožto kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný Dodavateli jakožto prodávajícímu.

Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru či rozsahu objednávky či v případě pochybností týkajících se objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo též telefonicky).

Dodavatel Zákazníkovi předá Zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za Dodavatele předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. Zákazník je povinen příslušné Zboží uhradit některým ze způsobů stanovených v těchto VOP a Zboží řádně převzít ve sjednaném místě a čase, přičemž pokud tak neučiní a Zboží v dohodnutém místě a čase nepřevezme, nezbavuje jej nepřevzetí Zboží povinnosti uhradit cenu Zboží a/nebo též cenu dopravy.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a nebo podmínky užití Portálu www.kavagastro.cz či tyto VOP.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, , přičemž Zákazník současně výslovně uvádí, že veškeré údaje, které poskytuje jakýmkoli způsobem Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, aktuální, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží a že se před zahájením užívání Portálu www.kavagastro.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení objednávky

Objednávka je pro Zákazníka a Dodavatele závazná od okamžiku uzavření Smlouvy, jak je upraven těmito VOP. Změna Objednávky je možná pouze ze strany Dodavatele, a to v případech uvedených v těchto VOP nebo pokud k tomu pověřený pracovník Dodavatele za tímto účelem telefonicky či písemně kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení objednávky nejsou dostupné.

Marným doručením Zboží není dotčeno právo Dodavatele požadovat a vymáhat Smluvní pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky ve výši 350 Kč (dále jen „Smluvní pokuta”) a současně cenu Zboží.

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Odstoupení od Smlouvy

V případě Smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je současně v postavení spotřebitele, má tento právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od Smlouvy běží ode dne následujícího po dni:

  1. kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný Dodavatelem pro přepravu Zboží) převezme Zboží.

  2. v případě Smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný Dodavatelem pro přepravu Zboží) převezme poslední dodávku Zboží.

  3. v případě Smlouvy týkající se dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný Dodavatelem pro přepravu Zboží) převezme poslední položku nebo část Zboží.

  4. v případě Smlouvy o pravidelné dodávce Zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný Dodavatelem pro přepravu Zboží) převezme příslušnou první dodávku Zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Dodavatele - Jaroslav Anýž, IČO:68364431 provozovna U Statku 66, Praha 10, 10900, www.kavagastro.czinfo@kavagastro.cz, mob.tel. 608 120 040, mob. tel.: 606 846 644, a to vždy formou jednoznačného písemného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).

Využije-li Zákazník v právním postavení spotřebitele svého práva odstoupit od Smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu prokazatelně odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí Dodavatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o jeho rozhodnutí odstoupit od Smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který Zákazník použil pro provedení úhrady ceny přslušného Zboží, pokud Zákazník výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení § 1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat Dodavateli  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání Dodavateli, není Dodavatel povinen dle ustanovení § 1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

U zásilek do 5 Kg je zákazník povinen odnést zboží na pobočku Zásilkovny, kde zásilku předá dopravci s unikátním kódem, který získá na e-mailové adrese info@kavagastro.cz. U zásilek od 5 Kg zákazník je povinen zasílat Zboží na adresu: Jaroslav Anýž, IČO:68364431, U Statku 66, Praha 10, 109 00. Zboží je Zákazník povinen vrátit Dodavateli úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal.

Podle ustanovení § 1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení § 1837 OZ upravuje, kdy Zákazník - spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, přičemž tak je tomu například v případě smluv:

1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku je k dispozici na Portálu.

Pro vyloučení veškerých pochybností Dodavatel v souladu s příslušnými ustanoveními § 1837 občanského zákoníku prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo týká-li se Zboží, u něhož uplynula doba spotřeby nebo doba minimální trvanlivosti.

Reklamace Zboží

Zákazník je povinen předané Zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout Dodavateli, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady např. u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití, reklamuje Zákazník Zboží při jeho převzetí u Dodavatele. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese Dodavatele nebo prostřednictvím Portálu a kontaktních údajů na něm uvedených. Dodavatel tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží nemusí být ze strany Dodavatele jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. v případě potravin nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.

Práva a povinnosti stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pakliže je Zákazník spotřebitelem

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá vždy právo odstoupit od Smlouvy.

Dodavatel je povinen dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, dodává Dodavatel Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně Dodavatel.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u Dodavatele. Je-li však v potvrzení vydaném ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě pro Zákazníka bližším, uplatní Zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Dodavatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

Dodavatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Zákazník, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku a dalších právních předpisů oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen Záruční doba“), s výjimkou:

1. Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,

2. Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží,

3. Opotřebeného Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

4. Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána,

5. Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží Zákazníkovi. Bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a vadné Zboží Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Dodavatel poskytuje Zákazníkovi, který je podnikatelem (fyzickou či právnickou osobou) záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců na profesionální technologie, přičemž se touto zárukou za jakost zavazuje, že po tuto dobu bude příslušná technologie způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pakliže je na objednávce či kdekoli ve Smlouvě uvedeno IČO nebo DIČ Zákazníka, má se vždy za to, že Zákazník je podnikatelem. Zákazník, který je podnikatelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy ani právo na dodání nové věci či výměnu věci.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na daňovém dokladu.

Na stránkách Portálu www.kavagastro.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí vždy do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Zákazník obdrží objednané Zboží za cenu platnou v době objednání příslušného Zboží, je-li Zboží za tuto cenu stále dostupné. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

Pro vyloučení pochybnosti Dodavatel prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

VI. Odpovědnost a záruky

Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál www.kavagastro.cz využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu www.kavagastro.cz způsobené obtížemi jakéhokoli technického rázu, přerušením přívodu el. energie apod.

Dodavatel nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený či bezchybný chod Portálu, za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím Portálu, ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Dodavatel neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Dodavatele, a to zejména provozovatelů platebních systémů nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby Dodavatele a Dodavatel dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Dodavatele vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v objednávce jako kontaktní a strany v takovém případě dohodnou další postup ohledně objednání či doručení Zboží.

Dodavatel neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

VII. Další práva a povinnosti stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál www.kavagastro.cz (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími právními předpisy. Zákazník se zavazuje používat Portál výhradně pro svou potřebu, a zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu.

Přístup a užití Portálu ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků Dodavatele, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu.

Zákazník užívá Portál na vlastní riziko, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu jsou pouze ilustrativní.

Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu.

Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@kavagastro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Dodavatel na elektronickou adresu Zákazníka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Dodavatelem a Zákazníkem ze Smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

Problematika osobních údajů a nakládání s nimi se řídí Smlouvou. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi jakožto kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Dodavatele plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo Zákazníka. Zákazník rovněž výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Portálu možné provést a závazky Dodavatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Doručování korespondence a Zboží

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty adresáta zprávy. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem.

Dodací lhůta

Zboží Dodavatel expeduje do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané Zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 pracovních dnů, oznámí Dodavatel Zákazníkovi předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení Zákazníka.

Dodání

Zásilka se Zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace Zboží ani případná montáž nejsou součástí Smlouvy a nejsou součástí smluvně převzatých závazků Dodavatele.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si Zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je Zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav Zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude Zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně zvolen jiný postup. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Cena poštovného a balného

Objednané Zboží Dodavatel zasílá DPD, případně je možný osobní odběr na Zásikovna.cz, DPD- pick up (více jak 19000 výdejních míst).

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí vždy právním řádem České republiky. Řešení případných sporů v souvislosti s objednávkami či dodáním Zboží, jakož i jakkoli jinak v souvislosti se smluvním vztahem mezi Zákazníkem a Dodavatelem, je plně v jurisdikci soudů České republiky, přičemž věcně a místně příslušným je vždy obecný soud Dodavatele podle aktuálního sídla Dodavatele.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Smlouva včetně VOP je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

V Praze, dne 1.1.2022

 

Jaroslav Anýž