Obchodní podmínky spol. Jaroslav Anýž, pro nákup zboží v internetovém obchodě www.kavagastro.cz

I.

Účelem těchto obchodních podmínek spol. Jaroslav Anýž., je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Jaroslav Anýž, IČ:68364431, DIČ:CZ6612270126 se sídlem, U Statku 66, Praha 10, 109 00, evidující úřad 310026 - Úřad městské části Praha 15 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.

 

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami spol. Jaroslav Anýž, reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.

 

II. - Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě www.kavagastro.cz  vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

 

III. - Náklady na uzavření smlouvy

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

IV. - Cena zboží

Na stránkách internetového obchodu www.kavagastro.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

 

V. - Odstoupení od smlouvy

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni

 1. kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
 2. v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
 3. v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
 4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
 5. v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající spol. Jaroslav Anýž, IČO:68364431 provozovna U Statku 66, Praha 10, 10900, www.kavagastro.czinfo@kavagastro.cz, mob.tel. 608 120 040, mob. tel.: 606 846 644, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle spol. Jaroslav Anýž, oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto spol. Jaroslav Anýž bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený spol. Jaroslav Anýž,). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat spol. Jaroslav Anýž  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání spol. Jaroslav Anýž, není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu Jaroslav Anýž, IČO:68364431, U Statku 66, Praha 10, 109 00. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

VI. - Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího spol. Jaroslav Anýž, IČO:68364431 se sídlem, U Statku 66, Praha 10, 109 00, www.kavagastro.czinfo@kavagastro.cz, tel. 608 120 040, tel. 606 846 644. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu spol. Jaroslav Anýž. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce dvaceti čtyř měsíců na domácí technologie a v délce dvanácti měsíců na profesionální technologie. Prodávající se touto zárukou zavazuje, že po tuto dobu bude technologie způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

 

VII. - Dodací a přepravní podmínky

Dodací lhůta:

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodání:

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží:

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Cena poštovného a balného:

Objednané zboží posíláme Českou poštou, DPD,  PPL, Osobní odběr na Zásikovna.cz (více jak 19000 výdejních míst).

 

Platební podmínky – Česká republika

Bankovní převod

Při objednávce v CZK, proveďte platbu na účet
43-4904650207/0100 vedený u KB.

Jako variabilní symbol prosíme uvést číslo objednávky.

Po připsání částky na náš účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi.

zdarma

Dobírka

Zboží uhradíte přepravci při převzetí zásilky.

Zásilkovna             18,- Kč s Dph 

PPL                       25,- Kč s Dph

Česká pošta           35,- Kč s Dph

DPD                      29,- Kč s Dph

Platba kartou

Při objednávce zaplatíte online platební kartou (VISA, MasterCard, Maestro)

Kurýr DPD:

Přepravní společnost DPD doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00.

0-10 kg - 89,-kč

Kurýr PPL:

Přepravní společnost PPL doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00.

10-40 kg - 89,-kč


Česká pošta Balík Do ruky:

Česká pošta Balík do ruky doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00

0-10 kg - 99,-kč

Osobní odběr Zásilkovna : 

Svou objednávku z našeho e-shopu si můžete vyzvednout, už druhý den, po předání přepravci, na výdejním místě, které si vyberete.

Zásilkovna nabízí více jak 19 000 výdejních míst. Výdejní místa Česká republika

Zásilkovna:

 • do 10 kg - 59,- kč

Doprava Slovenská republika

Osobní odběr Zásilkovna :

Svou objednávku z našeho e-shopu si můžete vyzvednout, už druhý den, po předání přepravci, na výdejním místě, které si vyberete.

Zásilkovna nabízí více jak 19 000 výdejních míst.  Výdejní místa Slovensko

Zásilkovna Slovenská republika:

 • do 10 kg - 89,- kč

Slovenská pošta:

 • do  2 kg - 145,- kč
 • do 10 kg - 169,- kč 

Dobírka Slovenská republika:

 • Zásilkovna - 15,- kč
 • Slovenská pošta - 35,- kč

 

 

VIII. - Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi spol. Jaroslav Anýž, jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.kavagastro.cz od 01.01.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Spol. Jaroslav Anýž, si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkáchwww.kavagastro.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

 1.        Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@kavagastro.cz
 2.        Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3.        Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4.        U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5.        Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6.        Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7.        Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8.        V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9.        Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.